Op onze school is er, zoals op alle vrijescholen, vanuit het antroposofische gedachtengoed veel aandacht voor hoe we omgaan met elkaar en de aarde. Dagelijks zijn we bezig met sociale- en persoonlijkheidsvorming, natuurbeleving en seizoenen, bewegend- en buitenonderwijs, duurzaamheid, gezondheid/gezonde voeding, leeftijdspassende vertelstof/lesstof/schooltijden, natuurlijke spel- en leermaterialen en is er antroposofisch georiënteerde BSO/opvang.

Lesstof
Door lesstof echt te laten beleven en zelf vorm te laten geven worden kinderen enorm betrokken bij hun leerproces en dat motiveert. Het vrijeschoolonderwijs is in grote mate handelings- en ervaringsgericht. Eigen initiatief leren kinderen op vrijeschool niet door prestatiedruk, maar ontstaat vanzelf door het enthousiasme van de kinderen, de interesse en het rijk aangeboden vakkenpakket.
Leerkrachten geven grotendeels zelf vorm aan hun lessen. Eventueel op enkele onderdelen ondersteund door bestaande lesmethodes.
Er wordt gewerkt met periode-onderwijs, een vorm van themaonderwijs. Dan wordt gedurende 3-5 weken elke ochtend hetzelfde vak behandeld, taal of rekenen maar ook dierkunde, sterrenkunde of geschiedenis. Door hier diep op in te gaan voor een langere tijd maken kinderen zich de stof echt eigen, het beklijft. De behandelde stof verwerken de kinderen zelf in een periodeschrift, ze verwerken de stof in een vorm die hen aanspreekt.
Lesstof wordt op onze school integraal aangeboden; de periode reken en taal komen terug in het koken, handwerken en tekenen. Rekenen gaat niet alleen over sommen op papier maar juist ook over het opmeten van het plein, taal is niet alleen woorden leren maar ook toneelspelen, ruimtelijk inzicht is als je een huis metselt heel anders dan in een schrift. Het breien helpt bij het logisch nadenken en concentreren, en het vormtekenen bij het ontwikkelen van het handschrift en wiskundig denken.

Verbinding en warmte
Voor groei is warmte nodig, onze school biedt dat zowel in de klas met mooie inrichting en natuurlijke materialen, maar ook in hoe de leerkrachten met de kinderen omgaan. Zij leven voor aan de kinderen hoe we warm, liefdevol, integer en motiverend met elkaar omgaan. Van iedereen die betrokken is bij onze school wordt verwacht dat ze een positieve grondhouding hebben naar de ander. Voor kinderen is het van belang dat zij leren dat verbinden, vriendelijkheid en warmte naar je medemens een onmisbare waarde is in het leven.

Klasindeling
Al vanaf jong kunnen kinderen terecht bij onze kinderopvang/gastouder/peuterspeelzaal op school. Tussen hun 4de en 5de komen kinderen naar de kleuterklas (groep1/2).
Na de kleuters gaan kinderen op onze school rond hun 7de jaar naar de onderbouw (klas 1/2/3 -groep 3/4/5). Rond hun tiende gaan ze over naar de middenbouw (klas 4/5/6 -groep 6/7/8). Rond 13 jaar naar het regulier VO of een vrijeschool bovenbouw. Op deze manier blijven kinderen meerdere jaren bij dezelfde leerkracht. De band die leerlingen en leerkracht zo opbouwen is een belangrijke basis om te kunnen leren, een kind dat zich veilig voelt leert makkelijker.
Op onze school wordt zo goed als niet gewerkt met reguliere toetsing en leerlingvolgsystemen, de observaties van – en band met – de leerkracht zijn dus van essentieel belang bij het volgen van de ontwikkelingen van het kind. Dit werkt beter als de leerkracht en leerling elkaar echt goed leren kennen gedurende meerdere jaren.

Toetsing, leerlingvolgsysteem en getuigschrift
B3
De monitorende functie van regelmatige toetsing en een leerlingvolgsysteem is op onze school niet nodig door de kindgerichte vorm van onderwijs en de grote betrokkenheid van de leerkrachten. Leerkrachten observeren en stemmen af met leerlingen om de juiste keuzes te maken in de lesstof en deze op aantrekkelijke manieren aan te bieden. Leren gaat vanzelf, kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd. We gaan uit van een jaar langer onderwijs dan regulier, om de ruimte te hebben om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de ontwikkelfase en -tempo van de kinderen.
Voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden in Leerlijnen en periodiek wordt in een getuigschrift de ontwikkeling van het kind verwoord in persoonlijke teksten en mooie beelden.
B1
Om aan de gestelde kaders te voldoen bij bekostigd onderwijs wordt er meer toetsing, registratie en prestatie verwacht. We zullen op onze school zoeken naar de manier die zo veel mogelijk past bij onze visie en we minimaal voldoen aan de gestelde eisen.


Maatwerk in onderwijs
B3
Op onze school is het onderwijs kindgericht en daarin is veel ruimte voor maatwerk. Zowel kinderen onder, op, als boven het gemiddelde werk- en denkniveau zitten ongeacht hun leeftijd in de klas/bouw waar ze op hun plek zijn. Door de verschillende, actieve en belevingsgerichte manieren van lesgeven, is de totaalbeleving van een kind ontspannen. Geen druk betekent meer geluk en minder problemen.
Omdat er geen hokjes, cijfers en aanduidingen van niveau zijn, is het mogelijk om laagdrempelig aan te sluiten bij de behoeftes van een kind. De leerkracht heeft hiervoor het overzicht en inzicht om dat in te zetten wat nodig is voor het kind. Zo mogelijk blijven we uit de “zorg”-hoek en laten we de ontwikkeling  gebeuren door meer tijd te geven. We werken vanuit aandacht voor de positieve ontwikkeling en wat vanzelf gaat. In de kielzog daarvan vindt genoeg ontwikkeling plaats op gebieden die voor het kind minder aantrekkelijk zijn.
B1
Vanuit het ministerie wordt verwacht dat een bekostigde school een plan heeft voor kinderen die niet binnen het gemiddelde vallen. Dit wordt vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de school sluit zich aan bij een regionaal samenwerkingsverband om passend onderwijs te kunnen bieden.


Media
Het geloof in menselijk contact als basis voor de ontwikkeling is de reden dat we op onze school bewust wat terughoudend zijn met de inzet van digitale middelen. Jonge kinderen hebben deze media niet nodig in hun ontwikkeling en maken zich het gebruik ervan erg snel en makkelijk eigen op latere leeftijd.
Er is geen digibord aanwezig in de klas en ook dit is een bewuste keuze. Het brengt geen extra waarde met zich mee, omdat er bij ons op school heel veel aandacht wordt besteed aan het vertellen van verhalen, het zingen en voorlezen en het maken van prachtige krijtbordtekeningen, passend bij de lesstof. De verbeeldingskracht wordt hierdoor sterk ontwikkeld en dit komt ten goede van de ontwikkeling van de creativiteit van een kind.